Silent Piece / photo direction

Model : Kaho Seto / Hairmake : Ebisu MINT / Camera : Kazuto Yamagishi / Photo Direction : Yuta Sekiyama / Design : Takuya Asakura

http://www.silentpiece.jp